NESY059A February   2024  – March 2024 DRV5055-Q1 , LDC5072-Q1 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5115 , TMAG5170-Q1 , TMAG5231 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   趨勢 1:系統電氣化
  5.   第二趨勢:提昇可靠性與安全性的需求
  6.   第三趨勢:終端產品整體外型尺寸小型化
  7.   第四趨勢:從稀土材料轉換至鐵氧體
  8.   結論
  9.   參考資料
  10.   其他資源
Marketing White Paper

位置感測器如何在汽車與工業應用中實現創新

下載最新的英文版本