Vietnam

ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG CỦA TEXAS INSTRUMENTS SOUTHEAST ASIA PTE. LTD. VÀ TEXAS INSTRUMENTS VIETNAM LLC (Sau đây sẽ được gọi chung là “TI”)

1. Phạm vi áp dụng, đề xuất mua hàng và chấp nhận đơn hàng. 

Đơn đặt các mặt Hàng qua TI.com sẽ phải tuân theo các điều khoản bổ sung được nêu bên dưới trong Phụ lục A: Điều khoản bổ sung cho các giao dịch qua TI.com.

Các mặt hàng chỉ dành cho mục đích thương mại và không dành cho mục đích cá nhân hoặc tiêu dùng.

Người mua có thể ra đề nghị mua Hàng, và trong trường hợp là Hàng đánh giá thì có thể ra đề nghị mua và/hoặc yêu cầu vận chuyển, theo các điều khoản này bằng cách gửi một đơn đặt hàng đến TI. TI có thể chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ đơn hàng nào theo toàn quyền quyết định của TI.

Khi Người mua gửi đơn đặt hàng thông qua TI.com, xác nhận đơn hàng của TI chỉ được tạo cho mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành quyết định chấp nhận của TI đối với đơn hàng của Người mua hay xác nhận đối với đề nghị bán và/hoặc vận chuyển một Mặt hàng. Việc chấp nhận chỉ diễn ra khi TI (i) gửi xác nhận rằng Mặt hàng đã được vận chuyển hoặc (ii) gửi một xác nhận chấp nhận rõ ràng. Chấp nhận như vậy chỉ liên quan đến các Mặt hàng mà lô hàng đã được xác nhận hoặc TI đã nêu rõ trong một xác nhận chấp nhận rõ ràng.

Các điều khoản trong hợp đồng này chính là các điều khoản duy nhất quy định việc TI bán hàng hoặc cung cấp Mặt hàng cho Người mua. Chấp nhận của TI đối với đề nghị của Người mua bị giới hạn rõ ràng theo các điều khoản này. Bằng văn bản này, TI phản đối và từ chối bất kỳ điều khoản bổ sung hoặc điều khoản nào khác Người mua đề xuất, bao gồm các điều khoản được bao gồm trong đơn đặt hàng của Người mua, trừ khi TI đồng ý rõ ràng với các điều khoản đó bằng văn bản. Các từ viết in hoa sẽ có nghĩa như được mô tả trong Danh sách các thuật ngữ đã định nghĩa ở cuối hợp đồng này. Các điều khoản trong hợp đồng này áp dụng cho các đối tượng không phải là Người tiêu dùng ở lãnh thổ Việt Nam như quy định trong Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam. Qua đây, Người mua xác nhận rằng đơn mua hàng được thực hiện cho mục đích thương mại và không phải cho mục đích tiêu dùng và sinh hoạt như được quy định theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam hay bất kỳ luật và quy định bảo vệ người tiêu dùng nào khác có thể áp dụng ở các thời điểm nhất định. 

Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi chấp nhận đề nghị của Người mua, TI có thể từ chối, bác bỏ, hủy bỏ hoặc giới hạn đơn hàng của Người mua vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: nếu Mặt hàng không có sẵn; nếu TI xác định rằng một Mặt hàng có vấn đề cần sửa chữa; trong trường hợp có lỗi ở thông tin về mặt hàng hoặc giá; hoặc nếu TI (hoặc các đối tác kinh doanh được ủy quyền của TI) xác định là có vấn đề liên quan đến tín dụng và tránh gian lận. Nếu điều này xảy ra, Người mua sẽ được thông báo và mọi khoản thanh toán Người mua đã thực hiện liên quan đến các Mặt hàng đó, nếu có, sẽ được hoàn trả cho Người mua.

2. Giá.

Nếu áp dụng, TI truyền đạt thông tin về giá đến khách hàng theo nhiều cách khác nhau (ví dụ: báo giá) và xác nhận giá giao dịch bằng văn bản xác nhận đơn hàng. Trước khi vận chuyển, giá của TI có thể thay đổi do các điều chỉnh về thông số kỹ thuật, số lượng, bố trí vận chuyển, ngày giao hàng được yêu cầu hoặc các thay đổi về điều kiện khác. Áp dụng mức giá cuối cùng có hiệu lực vào ngày giao hàng như đã nêu trên hóa đơn của TI. Trừ khi đã thỏa thuận khác, các mức giá đều tính theo đồng Đô la Mỹ và các Khoản thanh toán phải theo đồng Đô la Mỹ.

Đối với đơn mua hàng được thực hiện trên TI.com, hãy xem Phụ lục A để biết các điều khoản bổ sung.

3. Giao hàng. 

Trừ khi TI thông báo khác cho Người mua, các lô hàng sẽ được giao theo điều khoản FCA (Incoterms 2020) đến điểm giao hàng của TI. Rủi ro tổn thất hoặc hư hỏng sẽ được chuyển cho Người mua chịu trách nhiệm khi TI vận chuyển đến điểm giao hàng đã chỉ định của TI. Mọi tình huống tổn thất hoặc hư hỏng diễn ra sau đó đều không giải phóng Người mua khỏi nghĩa vụ của mình. Người mua chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí vận chuyển và bảo hiểm sau khi hàng được vận chuyển đến điểm giao hàng đã chỉ định của TI. Nếu TI phải chịu cước vận chuyển hoặc chi phí bảo hiểm thay cho Người mua, Người mua phải nhanh chóng bồi hoàn cho TI cho cước vận chuyển hoặc chi phí bảo hiểm đó. 

Trừ khi TI có thông báo khác cho Người mua, Người mua sẽ là bên nhập khẩu trên hồ sơ và chịu trách nhiệm thanh toán thuế, thuế nhập khẩu và mọi chi phí phát sinh hay giấy phép và thủ tục thông quan khác. TI có thể giao Hàng theo từng đợt.

Nếu áp dụng, TI sẽ thông tin tới Người mua về Ngày vận chuyển dự kiến. TI sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng, tổn thất hay chi phí phát sinh cho phía Người mua nếu TI không đáp ứng được Ngày vận chuyển dự kiến.

Qua đây, Người mua cấp cho TI, cho chính TI và các đại lý phụ thuộc thay mặt cho từng công ty con của TI, quyền lợi bảo đảm đối với (i) tất cả Mặt hàng đã được TI bán hoặc vận chuyển đến Người mua ở hiện tại và tương lai; (ii) tất cả sổ sách và hồ sơ ở hiện tại và tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sổ kế toán và sổ cái, chương trình máy tính, phần mềm máy tính và dữ liệu liên quan đến Người mua hoặc bất kỳ tài sản cá nhân nào thuộc phạm vi áp dụng quyền lợi bảo đảm được cấp ở đây; và (iii) toàn bộ mọi khoản tiền thu được, bất kể hiện đã sở hữu và tồn tại hay sẽ thu được hoặc phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (A) tất cả tiền thuê, lợi tức, tiền bản quyền và lợi nhuận của hoặc từ bất kỳ mục nào ở trên, (B) tất cả tài sản cá nhân hiện tại hoặc sau đây Người mua nhận được từ việc bán, trao đổi, cho thuê, chuyển nhượng hoặc sắp xếp bất kỳ mục nào ở trên, và (C) bất kỳ khoản tiền nào có thể được thanh toán ở hiện tại hoặc sau đây theo bất kỳ chính sách bảo hiểm nào do các tổn thất hay hư hỏng với những mục ở trên hoặc bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ việc này để đảm bảo Người mua thanh toán và thực hiện công nợ, nghĩa vụ, các khoản nợ và trách nhiệm pháp lý đối với TI đúng hạn và vô điều kiện. Người mua đồng ý, khi được TI yêu cầu, thực thi nhanh chóng bất kỳ văn bản nào và thực hiện cũng như chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí phát sinh khi thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà TI xác định là cần thiết hoặc nên thực hiện để xác nhận, tiếp tục và/hoặc hoàn thiện quyền lợi bảo đảm đã được cấp ở Mục này. Ngoài ra, nhưng không làm giới hạn hay vi phạm ý ở trên, với hiệu lực không thể thu hồi, Người mua qua đây cho phép TI thực thi và đệ trình bất kỳ báo cáo tài chính nào ghi chép về mọi tài sản cá nhân có liên quan đến quyền lợi bảo đảm được cấp trong Mục này.

Trừ khi TI thông báo khác cho Người mua, đối với các lô hàng vận chuyển quốc tế có quá cảnh ở hải phận hay không phận quốc tế, quyền sở hữu sẽ chuyển giao cho Người mua ngay sau khi Hàng rời khỏi lãnh thổ tài phán của điểm giao hàng của TI. Trừ khi TI thông báo khác cho Người mua, đối với các đơn hàng vận chuyển trong nước và quốc tế không quá cảnh ở hải phận hay không phận quốc tế, quyền sở hữu sẽ chuyển giao khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển của Người mua hoặc người đại diện ở điểm giao hàng của TI.

Đối với đơn mua hàng được thực hiện trên TI.com, hãy xem Phụ lục A để biết các điều khoản bổ sung.

4. Hủy và thay đổi lịch.

Đối với các Sản phẩm, Sản phẩm wafer và Sản phẩm khuôn, Người mua có thể hủy và thay đổi lịch trình cho đơn hàng theo các quy tắc sau: 

Hủy hoặc thay đổi ngày do Người mua
yêu cầu
Sản phẩm tiêu chuẩn
Sản phẩm không tiêu chuẩn 
< 30 Ngày trước ESD 
Không được phép
Không được phép
30-90 Ngày trước ESD
Được phép 
Không được phép
> 90 Ngày trước ESD
Được phép 
Cần TI phê duyệt. Có thể tính phí.

Đối với Hàng đánh giá: Các đơn Hàng đánh giá sẽ không thể bị hủy hoặc thay đổi lịch.

Bất kể những quy tắc ở trên, một Mặt hàng sẽ phải tuân theo các điều khoản về hủy và thay đổi lịch đặc biệt mà TI sẽ trao đổi với Người mua trước khi chấp nhận đơn hàng.

5. Các điều khoản Thanh toán.

Nếu áp dụng, Khoản thanh toán sẽ đến hạn trong vòng ba mươi (30) Ngày tính từ ngày lập hóa đơn của TI. TI có thể thay đổi hoặc thu hồi khoản tín dụng hoặc điều khoản thanh toán vào bất kỳ thời điểm nào, cho bất kỳ lý do nào. Nếu Người mua hoặc (các) công ty liên kết của Người mua không Thanh toán đúng hạn, TI và các công ty liên kết có thể đình chỉ hoặc hủy thực hiện theo bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm trì hoãn hoặc hủy vận chuyển bất kỳ đơn hàng đang mở nào. TI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho, và Người mua sẽ miễn trừ cho TI khỏi các tổn hại từ, bất kỳ chi phí hay tổn thất bắt nguồn từ việc đình chỉ và hủy vì Người mua không Thanh toán đúng hạn. Người mua không được giảm trừ bất kỳ khoản thanh toán nào vì các mâu thuẫn chưa giải quyết. TI có thể tính phí Người mua 1,5% mỗi tháng cho các tài khoản quá hạn (18% mỗi năm) cho đến mức được luật pháp cho phép.

Đối với đơn mua hàng được thực hiện trên TI.com, hãy xem Phụ lục A để biết các điều khoản bổ sung.

6. Thuế. 

Giá chưa bao gồm các khoản thuế, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế bán hàng, thuế giá trị gia tăng, thuế hàng hóa và dịch vụ hoặc các khoản thuế tương tự. TI sẽ bổ sung thuế vào mức giá bán hàng trên hóa đơn khi được luật áp dụng yêu cầu và Người mua sẽ phải thanh toán các khoản thuế này trừ khi Người mua cung cấp cho TI giấy chứng miễn thuế bán hàng được thực hiện đúng cách trước khi lập hóa đơn. Nếu Người mua được luật pháp yêu cầu khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào từ khoản Thanh toán thực hiện cho TI, Người mua sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để giảm thiểu các khoản thuế khấu trừ đó, cung cấp cho TI biên lai hoặc chứng từ chứng minh rằng khoản thuế đã được thanh toán, đồng thời bồi hoàn cho TI khoản khấu trừ để TI nhận được Thanh toán cho toàn bộ giá trị của hóa đơn. 

7. Tình huống bất ngờ. 

TI sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý do không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nếu việc không thực hiện hoặc chậm trễ là do một tình huống bất khả kháng hoặc các hoàn cảnh khác ngoài quyền kiểm soát hợp lý của TI, bất kể là có thể hay không thể dự đoán trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở không đủ nhân công, năng lượng, nhiên liệu, máy móc hoặc vật liệu, sự cố về kỹ thuật hoặc không đạt tỷ lệ đạt chuẩn, chiến tranh, bất ổn xã hội, dịch bệnh, đại dịch, bất kỳ hành động, luật hay quy định nào của chính phủ, bao gồm bất kỳ chỉ dẫn hay sắc lệnh pháp lý nào, bất kỳ sự cố mất liên lạc hay mất điện nào, tranh chấp lao động, thảm họa thiên nhiên, cháy, lũ lụt, động đất, nổ, hành vi khủng bố, thiên tai. Trong trường hợp không đủ linh kiện, TI có thể phân bổ việc sản xuất và vận chuyển Mặt hàng theo toàn quyền quyết định của mình.

8. Bảo hành và biện pháp khắc phục liên quan.

8.1 Theo Mục 8.2 cho đến 8.4, 9 và 11 bên dưới, TI đảm bảo cho Người mua rằng mỗi (i) Sản phẩm tuân thủ Thông số kỹ thuật mà TI đã công bố cho Sản phẩm đó trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày TI hoặc nhà phân phối được TI ủy quyền giao Sản phẩm đó, (ii) Sản phẩm wafer và Sản phẩm khuôn tuân thủ Thông số kỹ thuật mà TI đã công bố cho các sản phẩm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày TI hoặc nhà phân phối được TI ủy quyền giao sản phẩm đó và (iii) Bộ công cụ đánh giá sẽ không có lỗi về vật liệu và gia công trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày TI hoặc nhà phân phối được TI ủy quyền giao sản phẩm đó.

Bất kể những điều đã nêu ở trên, TI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho một mặt hàng không tuân thủ tiêu chuẩn nếu:

(a) tình trạng không tuân thủ tiêu chuẩn là do bất cẩn, sử dụng không đúng mục đích hay xử lý không phù hợp do một thực thể không phải TI, bao gồm lưu trữ lắp đặt hoặc kiểm thử, sử dụng Mặt hàng đánh giá không hợp lý ngoài hướng dẫn được nêu trong Hướng dẫn sử dụng hoặc cho bất kỳ Mặt hàng nào đã được thay đổi hoặc điều chỉnh theo bất kỳ cách nào do bất kỳ thực thể nào không phải là TI thực hiện;

(b) tình trạng không tuân thủ tiêu chuẩn bắt nguồn từ thiết kế, thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn của Người mua đối với Sản phẩm hoặc thiết kế hệ thống không phù hợp đó; hoặc

(c) nếu áp dụng, Người mua không thanh toán đúng hạn. 

Kiểm thử và các kỹ thuật kiểm soát chất lượng được sử dụng trong phạm vi TI xác định là cần thiết. TI không nhất thiết phải kiểm thử tất cả các thông số cho từng Mặt hàng.

Các khiếu nại của Người mua đối với TI theo Mục 8 này là vô hiệu nếu Người mua không thông báo cho TI về bất kỳ khiếm khuyết rõ ràng của Mặt hàng trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi giao hàng, hoặc bất kỳ khiếm khuyết ẩn nào trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi phát hiện khiếm khuyết. 

8.2 Trách nhiệm pháp lý duy nhất của TI sẽ là tùy chọn sửa chữa hoặc thay thế Mặt hàng không tuân thủ bảo hành được nêu ở trên, hoặc chuyển tín dụng cho tài khoản của Người mua cho các Mặt hàng đó. Trách nhiệm pháp lý của TI theo bảo hành này sẽ giới hạn ở các Mặt hàng được hoàn trả trong giai đoạn bảo hành đến địa chỉ được TI chỉ định và được xác định bởi TI là không tuân thủ bảo hành đó. Nếu TI quyết định sửa chữa hoặc thay thế các Mặt hàng đó, TI sẽ có thời gian hợp lý để hoàn thành các hành động này. Các Mặt hàng được sửa chữa sẽ được bảo hành trong thời hạn còn lại của kỳ bảo hành ban đầu. Các Mặt hàng được thay thế sẽ được bảo hành theo một kỳ bảo hành đầy đủ mới.

8.3 TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU Ở TRÊN, CÁC MẶT HÀNG, BẢN ĐỒ WAFER (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA TRONG HỢP ĐỒNG NÀY) VÀ TẤT CẢ TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO NGUYÊN TRẠNG" VÀ "VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC LỖI". TI TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ CÁC SẢN PHẨM NÀY, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO THẤT BẠI DO DỊCH BỆNH HAY ĐIỀU KIỆN HAY BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG ĐÁNH GIÁ.

8.4 TI có thể cung cấp cho Người mua lời khuyên về kỹ thuật, ứng dụng hoặc thiết kế (bao gồm thiết kế tham chiếu), đặc tính chất lượng, dữ liệu về độ tin cậy hoặc các dịch vụ khác. Người mua đồng ý rằng việc cung cấp các dịch vụ này không mở rộng hay thay đổi các bảo hành của TI như được nêu bên trên và không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý nào từ việc TI cung cấp các dịch vụ hay mặt hàng đó. TI CUNG CẤP MỌI DỊCH VỤ VÀ MẶT HÀNG CHO NGƯỜI MUA (NGOÀI CÁC "MẶT HÀNG" ĐÃ ĐỊNH NGHĨA TRONG HỢP ĐỒNG NÀY) "THEO NGUYÊN TRẠNG" VÀ "VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC LỖI". TI TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM NÀY, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ THẤT BẠI DO DỊCH BỆNH HAY ĐIỀU KIỆN HAY BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ HÀNH VI KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO.

9. Trách nhiệm của Người mua; Mặt hàng đánh giá.

9.1 Chung. Người mua chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các sản phẩm và ứng dụng của mình. Điều này bao gồm Người mua (1) chọn và sử dụng các Mặt hàng thích hợp cho sản phẩm và ứng dụng của mình, (2) thiết kế, xác thực và kiểm thử sản phẩm và ứng dụng của mình, và (3) đảm bảo sản phẩm và ứng dụng của mình đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành cũng như mọi vấn đề về về tính an toàn, bảo mật, quy định hoặc các yêu cầu khác. Không phụ thuộc vào bất kỳ thông tin hoặc hỗ trợ nào TI có thể cung cấp, Người mua vẫn chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sản phẩm và ứng dụng của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở khi TI cung cấp thiết kế mẫu hoặc lời khuyên về thiết kế, hoặc trình bày một Mặt hàng là tương thích với, có thể đáp ứng, hoặc hỗ trợ cho sản phẩm và ứng dụng của Người mua đáp ứng tiêu chuẩn ngành hoặc sản phẩm. Người mua chịu tất cả mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Mặt hàng trong sản phẩm và ứng dụng của mình. TI sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Mặt hàng trong sản phẩm và ứng dụng của Người mua, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp việc Mặt hàng có trục trặc gây nên thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tổn hại nghiêm trọng đến môi trường, thương vong cá nhân, chẳng hạn như ở các Thiết bị y tế tối quan trọng. Người mua tuyên bố rằng mình sẽ sử dụng các biện pháp an toàn phù hợp để dự đoán và giảm thiểu các hậu của nghiêm trọng khi Mặt hàng trong sản phẩm và ứng dụng của mình xảy ra lỗi.

9.2 Sử dụng Mặt hàng đánh giá. Các Mặt hàng đánh giá có mục đích duy nhất là để nhà phát triển sản phẩm và/hoặc phần mềm sử dụng trong môi trường nghiên cứu và phát triển để tạo điều kiện cho hoạt động đánh giá tính khả thi, thí nghiệm hoặc phân tích khoa học đối với các Sản phẩm của TI. Các Mặt hàng đánh giá có thể không có chức năng trực tiếp và không được dùng trong các ứng dụng sản xuất hoặc nền tảng kiểm thử sản xuất, hoặc dưới dạng dụng cụ kiểm thử. Người mua có thể sử dụng các Mặt hàng đánh giá để thử nghiệm tại hiện trường (tức là để đánh giá ứng dụng của Người mua) chỉ khi được TI cho phép trước bằng văn bản. Các Mặt hàng đánh giá không nhằm mục đích dành cho người tiêu dùng hoặc hộ gia đình sử dụng.

9.3 Bảo đảm bởi Người mua. Người mua sẽ bảo vệ, bồi thường và tránh cho Người được bồi thường của TI khỏi các thiệt hại trước bất kỳ chi phí, tổn thất và/hoặc trách nhiệm pháp lý nào (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ trách nhiệm của Người mua đối với sản phẩm và ứng dụng của mình theo và/hoặc do không tuân thủ Mục 9, bất kể phát sinh một phần do sơ suất của TI hoặc khác. 

10. Bồi thường về quyền sở hữu trí tuệ. 

10.1 Theo các Mục 8, 9, 10.2 cho đến 10.5 và 11, TI sẽ bào chữa cho Người mua trước mọi khiếu nại, đơn kiện hoặc thủ tục pháp lý được thực hiện đối với Người mua, trong phạm vi mà khiếu nại, đơn kiện hoặc thủ tục pháp lý này dựa trên luận điệu rằng Sản phẩm hoặc Sản phẩm khuôn TI sản xuất và cung cấp cho Người mua trực tiếp vi phạm bằng sáng chế (trừ các mô hình tiện dụng), bản quyền hoặc bí mật kinh doanh ("Khiếu nại được bảo hành") của Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản hoặc quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, và TI sẽ thanh toán cho bất kỳ bồi thường, tổn thất hoặc chi phí nào (ngoại trừ bồi thường gián tiếp và bồi thường để làm gương) được ban ra trong phán quyết cuối cùng đối với Người mua cho một Khiếu nại được bảo hành, hoặc được TI đồng ý là dàn xếp và thỏa hiệp cho một Khiếu nại được bảo hành.

TI không có nghĩa vụ bào chữa hoặc bồi thường cho Người mua trừ khi Người mua:

(a) thông báo kịp thời cho TI về Khiếu nại được bảo hành và cung cấp cho TI một bản sao của khiếu nại, đơn kiện hoặc thủ tục pháp lý,

(b) đưa tất cả bằng chứng mà Người mua sở hữu, coi giữ hoặc kiểm soát cho TI, và

(c) hỗ trợ hợp lý và cung cấp cho TI toàn quyền kiểm soát đối với việc bào chữa và mọi quy trình đàm phán về dàn xếp và thỏa hiệp. Người mua đồng ý cung cấp cho TI tất cả các biện pháp bào chữa Người mua có đối với bất kỳ Khiếu nại được bảo hành nào dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ giấy phép hay tùy chọn nhận giấy phép hoặc giấy phép bổ sung đối với bất kỳ quyền sản phẩm trí tuệ nào là đối tượng của Khiếu nại được bảo hành đó. Người mua sẽ có quyền tham gia quá trình bào chữa cho chính mình bằng chi phí của mình và với luật sư do mình lựa chọn.

Mục 10.1 này không áp dụng cho Mặt hàng đánh giá hoặc Sản phẩm wafer.

10.2 Nếu TI bắt buộc phải bào chữa cho Người mua căn cứ theo Mục 10, TI có thể, nhưng không bắt buộc phải: 

(a) sở hữu một giấy phép cho phép Người mua tiếp tục sử dụng Sản phẩm hoặc Sản phẩm khuôn,

(b) thay thế hoặc điều chỉnh Sản phẩm hoặc Sản phẩm khuôn để các sản phẩm này không còn vi phạm, nhưng theo phương cách không làm ảnh hưởng đáng kể đến chức năng của các sản phẩm đó, hoặc

(c) nếu cả (a) và (b) đều không khả dụng cho TI với chi phí hợp lý về mặt thương mại, thì TI có thể ngưng bán Sản phẩm hoặc Sản phẩm khuôn cho Người mua mà không vi phạm hợp đồng này. 

Nếu TI quyết định cung cấp một trong các tùy chọn được nêu trong điều khoản (a) và (b) ở trên, nghĩa vụ của TI căn cứ theo Mục 10.1 sẽ được thực hiện đầy đủ đối với Khiếu nại được bảo hành đó, ngoài trừ bất kỳ bồi thường, tổn thất hoặc chi phí (ngoại trừ các bồi thường gián tiếp và bồi thường để làm gương) do Người mua gây nên trước khi TI thực hiện hành động này. Nếu TI quyết định áp dụng tùy chọn nêu trong điều khoản (c) ở trên, nghĩa vụ bồi thường của TI theo hợp đồng này sẽ được thực hiện đầy đủ, bất kể có bất kỳ khiếu nại bổ sung nào, và Người mua sẽ hoàn trả cho TI bất kỳ và tất cả Sản phẩm mà Người mua còn sở hữu, coi giữ hoặc kiểm soát. 

10.3 TI sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ theo Mục 10.1 or 10.2:

(a) Nếu Người mua không mua Mặt hàng phải tuân theo Khiếu nại được bảo hành trong vòng ba mươi sáu (36) tháng trước ngày Người mua thông báo cho TI về Khiếu nại được bảo hành,

(b) nếu Người mua chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Mặt hàng phải tuân theo Khiếu nại được bảo hành,

(c) nếu Khiếu nại được bảo hành phát sinh vì Người mua hoặc khách hàng của Người mua thực hiện một khiếu nại, đơn kiện hoặc thủ tục pháp lý đối với một bên thứ ba,

(d) cho bất kỳ bồi thường, tổn thất hay thiệt hại bắt nguồn từ các hành động có chủ ý của Người mua, hoặc bất kỳ dàn xếp hay thỏa hiệp nào Người mua thực hiện mà không được TI đồng ý trước bằng văn bản, và

(e) trong phạm vi mà Khiếu nại được bảo hành được dựa trên:

i. Việc Người mua sử dụng Mặt hàng kết hợp với bất kỳ Mặt hàng, dụng cụ, phần mềm hay thiết bị khác,

ii. Việc Người mua sử dụng Mặt hàng trong một quy trình, bao gồm quy trình sản xuất

iii. Các điều chỉnh Người mua thực hiện đối với Mặt hàng,

iv. Việc TI tuân thủ với thiết kế, hướng dẫn hay thông số kỹ thuật cụ thể của Người mua, hoặc

v. Việc TI tuân thủ với bất kỳ tiêu chuẩn ngành hoặc tiêu chuẩn độc quyền hoặc việc Người mua sử dụng Mặt hàng để cho phép triển khai bất kỳ tiêu chuẩn ngành hoặc tiêu chuẩn độc quyền nào (các khiếu nại này - tức là những khiếu nại được nêu trong (i) cho đến (v) bên trên - sau đây sẽ được gọi riêng và gọi chung là "Khiếu nại khác").

10.4 Người mua sẽ bảo vệ cho TI trước bất kỳ khiếu nại, đơn kiện hoặc thủ tục pháp lý nào được thực hiện đối với TI trong phạm vi khiếu nại, đơn kiện hoặc thủ tục pháp lý này dựa trên các Khiếu nại khác và Người mua sẽ thanh toán cho bất kỳ khoản bồi thường, thiệt hại hay chi phí nào (ngoại trừ các bồi thường gián tiếp và bồi thường để làm gương) được ban trong quyết định cuối mà TI phải thực hiện do bất kỳ Khiếu nại khác nào hoặc được Người mua đồng ý qua đàm phán và thỏa hiệp về bất kỳ Khiếu nại khác nào. TI sẽ có quyền tham gia quá trình bào chữa cho chính mình bằng chi phí của mình và với luật sư do mình lựa chọn.

10.5 PHẦN TRÊN NÊU LÊN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DUY NHẤT CỦA CÁC BÊN ĐỐI VỚI VIỆC VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THAY CHO TẤT CẢ BẢO HÀNH, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY DO LUẬT PHÁP QUY ĐỊNH, CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU NÀY. NGƯỜI MUA HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VỀ BỒI THƯỜNG CHO SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRÊN LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, VÀ NẾU KHÔNG CÓ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÓ, CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ VẬT CHẤT VÀ KINH TẾ CỦA HỢP ĐỒNG NÀY SẼ TRỞ NÊN KHÁC BIỆT ĐÁNG KỂ.

11. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về Giới hạn và Thiệt hại.

11.1 Giới hạn chung. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ BỒI THƯỜNG ĐẶC BIỆT, PHỤ THUỘC, GIÁN TIẾP, NHẰM TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, THEO HỆ QUẢ HOẶC ĐỂ LÀM GƯƠNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC VIỆC SỬ DỤNG MẶT HÀNG, BẤT KỂ TI CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC BỒI THƯỜNG NHƯ VẬY HAY KHÔNG. BỒI THƯỜNG BỊ LOẠI TRỪ BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CHI PHÍ LOẠI BỎ, LÀM LẠI HOẶC LẮP ĐẶT LẠI, CHI PHÍ PHỤ TRỢ CHO VIỆC THU MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, KIỂM THỬ LẠI, THỜI GIAN SỬ DỤNG MÁY TÍNH BÊN NGOÀI, CHI PHÍ NHÂN CÔNG, MẤT UY TÍN, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KHOẢN TIẾT KIỆM HOẶC MẤT VIỆC SỬ DỤNG, MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, SẼ KHÔNG CÓ KHIẾU NẠI, ĐƠN KIỆN HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TI SAU HƠN MƯỜI HAI (12) THÁNG KỂ TỪ NGÀY XẢY RA SỰ KIỆN PHÁT SINH NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG ĐÓ.

11.2 Giới hạn cụ thể. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA TI TỪ VIỆC SỬ DỤNG MỘT MẶT HÀNG ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY, BAO GỒM TỪ MỌI BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG HAY NGHĨA VỤ KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY, KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ TỔNG KHOẢN THANH TOÁN CHO TI CHO MẶT HÀNG CỤ THỂ ĐÓ TRONG VÒNG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC THỜI ĐIỂM TỔN THẤT HAY BỒI THƯỜNG ĐƯỢC YÊU CẦU. SỰ TỒN TẠI CỦA NHIỀU YÊU CẦU BỒI THƯỜNG SẼ KHÔNG MỞ RỘNG GIỚI HẠN NÀY.

11.3 NGƯỜI MUA HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NHỮNG GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ Ở TRÊN LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, VÀ NẾU KHÔNG CÓ CÁC GIỚI HẠN ĐÓ, CÁC ĐIỀU KHOẢN KINH TẾ VÀ TRỌNG YẾU CỦA HỢP ĐỒNG NÀY SẼ TRỞ NÊN KHÁC BIỆT ĐÁNG KỂ.

12. Không khước từ đối với thanh toán không đúng hạn. 

Trong trường hợp Người mua thanh toán không đúng hạn, TI có thể từ chối tiếp tục chuyển hàng. Nếu TI quyết định tiếp tục vận chuyển hàng, hành động của TI sẽ không khước từ đối với bất kỳ thanh toán không đúng hạn nào hoặc ảnh hưởng đến các biện pháp đền bù theo luật pháp của TI cho việc thanh toán không đúng hạn này. Mỗi lô hàng được vận chuyển theo bất kỳ đơn hàng nào sẽ được xem như là một lần bán và giao dịch riêng lẻ. 

13. Luật điều chỉnh và Địa điểm. 

Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Singapore, mà không tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột của pháp luật. Hợp đồng này không được điều chỉnh bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Các bên đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, giá trị pháp lý hay việc chấm dứt mà không thể hòa giải sẽ được chuyển đến và giải quyết sau cùng bởi trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore ("SIAC") quản lý theo các Quy tắc trọng tài (các "Quy tắc") của SIAC trong thời điểm có hiệu lực, những quy tắc này được xem là được tích hợp qua tham chiếu vào mục này. Địa điểm giải quyết bằng trọng tài sẽ là Singapore. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài được bổ nhiệm theo các Quy tắc. Ngôn ngữ cho quá trình giải quyết bằng trọng tài sẽ là tiếng Anh. Các bên đồng ý rằng bất kỳ phán quyết nào của trọng tài cũng có thể được thực thi tại bất kỳ tòa án quốc nội hoặc nước ngoài nào và một trong hai bên có thể xin áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời ở bất kỳ tòa án quốc nội hoặc nước ngoài nào có thẩm quyền hoặc theo bất kỳ phương thức nào khác được pháp luật cung cấp. Các bên đồng ý thêm rằng sau khi bắt đầu thủ tục trọng tài, các bên sẽ thiện chí cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore ("SIMC") và theo Giao thức SIAC-SIMC ArbMed-Arb có hiệu lực tại thời điểm đó. Bất kỳ dàn xếp nào đạt được trong quá trình hòa giải sẽ được chuyển đến hội đồng trọng tài do SIAC bổ nhiệm và có thể trở thành phán quyết được tán thành dựa trên các điều khoản đã được đồng ý.

Đối với đơn mua hàng được thực hiện trên TI.com, hãy xem Phụ lục A để biết các điều khoản bổ sung.

14. Kiểm soát xuất khẩu.

Việc xuất khẩu, tái xuất khẩu và vận chuyển Hàng có thể phải tuân theo các biện pháp kiểm soát và trừng phạt về xuất khẩu của Hoa Kỳ. Người mua công nhận và đồng ý rằng: i) Người mua sẽ tuân thủ mọi luật và quy định áp dụng; ii) các Mặt hàng sẽ không được xuất khẩu, tái xuất khẩu, bán hoặc vận chuyển đến các địa điểm, người, thực thể bị Hoa Kỳ cấm vận, trừng phạt hoặc hạn chế nếu không nhận được ủy quyền cần thiết trước đó từ chính phủ; và iii) Người mua sẽ cung cấp thông báo về các nghĩa vụ tuân thủ này cho các bên nhận Hàng từ Người mua.

Người mua không được bán, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu, trực tiếp hoặc gián tiếp, các Mặt hàng sang Nga hoặc tái xuất khẩu các Mặt hàng để sử dụng ở Nga. Người mua phải thông báo ngay cho TI về mọi vấn đề khi áp dụng các nghĩa vụ nói trên.

Trừ khi nhận được ủy quyền cần thiết trước từ Hoa Kỳ hoặc chính phủ áp dụng khác, Người mua không được xuất khẩu, tái xuất khẩu, vận chuyển, mua hoặc bán bất kỳ Mặt hàng nào: (i) cho mục đích sử dụng cuối là mục đích quân sự; (ii) cho người dùng cuối thuộc quân sự; hoặc (iii) cho việc thiết kế, phát triển, chế tạo hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học hoặc công nghệ tên lửa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần 744 của Quy định về quản lý xuất khẩu Hoa Kỳ.

Mỗi bên sẽ, bằng chi phí của mình, tự bảo đảm giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Mục 14 này. Người mua sẽ bồi thường và tránh cho cho TI (bao gồm các đại lý và đại diện của TI) khỏi các tổn hại trước mọi hư hỏng, chi phí, tổn thất và/hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành vi nào của Người mua không tuân thủ mục này. Nếu không thể xin được bất kỳ giấy phép cần thiết nào, hoặc trong trường hợp Người mua vi phạm Mục 14 này, TI có thể chấm dứt, hủy bỏ hoặc được miễn bất kỳ nghĩa vụ nào mà TI có thể có theo hợp đồng này. Phân loại của Mặt hàng chỉ để hỗ trợ cho TI và không được sử dụng để cấu thành tuyên bố hoặc bảo hành ở bất kỳ dạng nào; Người mua chịu trách nhiệm cho nghĩa vụ tuân thủ của chính mình. Mục này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi hợp đồng này chấm dứt hoặc hết hạn.

15. Hợp đồng với Chính phủ Hoa Kỳ.

Nếu Người mua có dự định sử dụng Mặt hàng trong khi thực hiện một hợp đồng hay hợp đồng phụ của Chính phủ Hoa Kỳ theo Quy chế Mua lại Liên bang (FAR), TI chỉ đồng ý tuân thủ các điều khoản thực thi của nhà thầu phụ đối với mặt hàng thương mại được xác định trong FAR 52.244-6 (tháng 7 năm 2021) trong phạm vi các điều khoản này áp dụng cho Mặt hàng TI cung cấp cho Người mua. Trừ khi được đồng ý khác bằng văn bản từ một đại diện TI được ủy quyền, không điều khoản FAR, điều khoản bổ sung FAR hay quy tắc thu mua nào khác của chính phủ sẽ áp dụng cho TI do việc bán hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ của TI. Cụ thể, và không vi phạm các giới hạn ở trên, TI sẽ không cung cấp, và không có hành động gửi nào sẽ được xem là cung cấp, dữ liệu chi phí hoặc định giá được chứng nhận, và TI sẽ không phải tuân theo các điều khoản quy định về các chi phí được phép, kế toán chi phí và/hoặc quyền kiểm toán có thể tìm thấy trong hợp đồng hoặc hợp đồng phụ với Chính phủ Hoa Kỳ của Người mua.

Dữ liệu kỹ thuật và phần mềm máy tính của TI thường được phát triển từ chi phí tư của TI và không phải do thực hiện một hợp đồng với Chính phủ Hoa Kỳ. TI khẳng định và Người mua cũng như Chính phủ Hoa Kỳ cần hiểu rằng TI giữ quyền sở hữu đối với mọi dữ liệu kỹ thuật và phần mềm máy tính cung cấp cho Người mua theo một hợp đồng với Chính phủ Hoa Kỳ. Trừ khi được một đại diện của TI được ủy quyền chấp thuận riêng rõ ràng bằng văn bản, cả Chính phủ Hoa Kỳ và nhà thầu cấp cao theo hợp đồng với Chính phủ Hoa Kỳ đều không có được bất kỳ quyền nào đối với dữ liệu kỹ thuật và phần mềm máy tính của TI ngoài quyền được cấp cho khách hàng thương mại của TI đối với dữ liệu kỹ thuật và phần mềm máy tính đó.

16. Chuyển nhượng và Người thụ hưởng bên thứ ba.

Người mua không thể chuyển nhượng hợp đồng này nếu không được TI chấp thuận trước bằng văn bản. Mọi việc chuyển nhượng không được ủy quyền đều không có hiệu lực. Không có điều khoản nào trong hợp đồng này cung cấp bất kỳ lợi ích, quyền hay biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ người nào khác ngoài Người mua hoặc TI. Các công ty liên kết và công ty con của TI có thể thực hiện tất cả hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào của TI theo hợp đồng này.

17. Tính bí mật. 

Người mua hiểu rằng Bản đồ wafer và các khu vực giữa các khuôn riêng lẻ, còn được gọi là scribe street (đường vạch), trong các Sản phẩm wafer chứa các thông tin mật. Người mua đồng ý bảo vệ tính bí mật của các Bản đồ wafer và các Sản phẩm wafer và ngăn chặn tiết lộ cho các bên thứ ba. 

18. Sự sẵn có của các Mặt hàng đánh giá. 

TI không cung cấp thông báo liên quan đến việc điều chỉnh hoặc ngưng cung cấp các Bộ công cụ đánh giá và/hoặc sản phẩm tiền sản xuất.

19. Linh tinh.

Hợp đồng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc bán Hàng và thay thế cho tất cả các thông tin liên lạc, tuyên bố hoặc thỏa thuận, bằng lời nói hoặc văn bản trước đây liên quan đến chủ đề của tài liệu này. Không có nội dung bổ sung hay điều chỉnh hay khước từ bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này sẽ có tính ràng buộc đối với TI trừ khi được thực hiện bằng văn bản và được ký bởi một đại diện của TI được ủy nhiệm chính thức. Nếu vì bất kỳ lý do nào một tòa án có thẩm quyền xác minh và tuyên bố bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này là không thể được thực thi, điều khoản đó sẽ được thực thi đến phạm vi tối đa có thể để thực hiện mục đích của các bên, và phần còn lại của hợp đồng sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực và giá trị thi hành. Nội dung liên lạc điện tử, bao gồm email và/hoặc liên lạc qua mạng xã hội, không phải là văn bản được ký cho mục đích của mục này. Không có phương thức giao dịch thông thường, tập quán thương mại hoặc phương thức thực hiện nào sẽ xác đáng để giải thích và bổ sung cho bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng này. Trong trường hợp có mẫu thuẫn giữa các Điều khoản bán hàng này và các Điều khoản bổ sung cho các giao dịch qua TI.com trong Phụ lục A, các Điều khoản bổ sung cho các giao dịch qua TI.com sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các Giao dịch TI.com. Đối với mọi giao dịch khác, các Điều khoản bán hàng này sẽ được ưu tiên bất kể bất kỳ điều khoản nào khác, mâu thuẫn hoặc bổ sung có thể xuất hiện trên bất kỳ đơn hàng hoặc văn bản khác nào không được bao gồm trong hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảng dữ liệu, ghi chú ứng dụng, xác nhận đơn hàng và nội dung liên lạc trực tuyến. Tiêu đề của các mục trong hợp đồng này chỉ dành cho mục đích tham chiếu và không ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cách diễn giải hợp đồng nào theo bất kỳ cách nào.

Mua từ nguồn không được ủy quyền

Để được bảo hành và hỗ trợ đầy đủ, khách hàng phải mua sản phẩm của TI qua các nguồn được ủy quyền của TI. TI không cung cấp xác thực hoặc hỗ trợ cho các thiết bị được mua ngoài các nguồn được ủy quyền của TI do tình trạng không chắc chắn liên quan đến tính xác thực, cách lưu trữ và xử lý.

Danh sách các thuật ngữ đã định nghĩa

 • Người mua nghĩa là một người hoặc thực thể mua và/hoặc nhận Hàng được giao trực tiếp từ TI.
 • Người tiêu dùng có nghĩa tương ứng như được định nghĩa bởi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam hoặc bất kỳ luật hay quy định bảo vệ người tiêu dùng được áp dụng khác.
 • Khiếu nại được bảo hành có nghĩa như được định nghĩa ở Mục 10.1.
 • Thiết bị y tế tối quan trọng nghĩa là thiết bị y tế mà nếu xảy ra lỗi sẽ gây thương tích thân thể nghiêm trọng hoặc tử vong (ví dụ: thiết bị duy trì sự sống, máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim, máy bơm tim, thiết bị kích thích thần kinh và các thiết bị cấy ghép). Các thiết bị này bao gồm nhưng không giới hạn ở các dụng cụ y tế được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ xác định là dụng cụ Class III và các mức phân loại tương ứng ở bên ngoài Hoa Kỳ.
 • Ngày nghĩa là ngày theo lịch trừ khi được nêu khác.
 • Khuôn nghĩa là các mạch tích hợp riêng lẻ được tạo trên một wafer bán dẫn. 
 • Sản phẩm khuôn nghĩa là Khuôn vượt qua kiểm thử bằng đầu dò của TI.
 • Ngày vận chuyển dự kiến hoặc ESD nghĩa là ngày TI dự kiến lô hàng của Sản phẩm sẽ được vận chuyển từ địa điểm của TI được áp dụng. 
 • Bộ công cụ đánh giá nghĩa là một cụm lắp ráp điện tử bán hoặc cung cấp cho Người mua để sử dụng trong môi trường nghiên cứu và phát triển, bên ngoài TI, để tạo điều kiện cho hoạt động đánh giá tính khả thi, thí nghiệm hoặc phân tích khoa học chủ yếu liên quan đến các Sản phẩm của TI. (Các) bộ công cụ đánh giá bao gồm các bộ công cụ đánh giá, mô-đun đánh giá (EVM), bo mạch đánh giá, bộ công cụ phát triển, bộ giả lập và các thiết kế tham chiếu hoàn công.
 • Mặt hàng đánh giá hay Hàng đánh giá nghĩa là một Bộ công cụ đánh giá, một Sản phẩm tiền sản xuất và/hoặc Sản phẩm mẫu. Để làm rõ, và không làm giới hạn, thuật ngữ "Mặt hàng đánh giá" loại trừ: Các sản phẩm, dịch vụ, nội dung tiếp thị phụ trợ, phần mềm, Sản phẩm wafer và Sản phẩm khuôn.
 • Quy định về thu mua của chính phủ có nghĩa như được nêu trong Mục 15.
 • IC nghĩa là mạch tích hợp. 
 • Mặt hàng hoặc Hàng nghĩa là Sản phẩm, Mặt hàng đánh giá, Sản phẩm khuôn và/hoặc Sản phẩm wafer.
 • Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam nghĩa là Luật số 59/2010/QH12 về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 11 năm 2010 (như được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào các thời điểm nhất định). 
 • Sản phẩm không phải tiêu chuẩn nghĩa là một Sản phẩm, Sản phẩm khuôn hoặc Sản phẩm wafer được TI chỉ định là "Không phải tiêu chuẩn". Việc chỉ định này bao gồm các sản phẩm được tùy chỉnh cho một khách hàng duy nhất, hoặc các sản phẩm không tùy chỉnh được mua chủ yếu bởi một khách hàng duy nhất.
 • Khiếu nại khác có nghĩa như được định nghĩa ở Mục 10.3(e).
 • Thanh toán nghĩa là TI đã nhận được khoản tiền đã được xác thực từ Người mua trong tài khoản ngân hàng của TI vào hoặc trước ngày đến hạn trên hóa đơn
 • Sản phẩm tiền sản xuất nghĩa là một sản phẩm mạch tích hợp được đóng gói mà TI chưa chứng nhận và tung ra thị trường, và các công đoạn đảm bảo chất lượng, kiểm thử độ tin cậy của hiệu năng và/hoặc chứng nhận quy trình cho sản phẩm đó có thể chưa được hoàn thành. Thuật ngữ "Sản phẩm tiền sản xuất" bao gồm các nguyên mẫu, thiết bị trong giai đoạn thí nghiệm và các thiết bị được chỉ định là "trước" hoặc "xem trước" trong bảng dữ liệu của TI. Để làm rõ, và không làm giới hạn, thuật ngữ "Sản phẩm tiền sản xuất" không bao gồm: dịch vụ, thiết kế tham chiếu, nội dung tiếp thị phụ trợ, phần mềm, Sản phẩm wafer, Sản phẩm khuôn và mô-đun đánh giá (EVM). TI có thể cung cấp các mặt hàng hoặc dịch vụ này cho Người mua theo các điều khoản riêng. 
 • Sản phẩm nghĩa là một sản phẩm mạch tích hợp được đóng gói mà TI đã chứng nhận và tung ra thị trường. Để làm rõ, và không có giới hạn, thuật ngữ "Sản phẩm" không bao gồm: dịch vụ, thiết kế tham chiếu, nội dung tiếp thị phụ trợ, phần mềm, Mặt hàng đánh giá (bao gồm chương trình Sản phẩm mẫu của TI), Sản phẩm wafer và Sản phẩm khuôn.
 • Sản phẩm mẫu nghĩa là một Sản phẩm hoặc Sản phẩm tiền sản xuất TI cung cấp miễn phí cho Người mua cho mục đích đánh giá hoặc kiểm thử. 
 • Thông số kỹ thuật nghĩa là các đặc tính về điện và vật lý có thể đo được của một Sản phẩm, Sản phẩm khuôn hoặc Sản phẩm wafer nhất định được nêu trong bảng dữ liệu (bao gồm bản đính chính) chính thức hiện hành tại thời điểm đó cho Sản phẩm đó.
 • Sản phẩm tiêu chuẩn nghĩa là một Sản phẩm, Sản phẩm khuôn hoặc Sản phẩm wafer được TI chỉ định là "Tiêu chuẩn". Việc chỉ định này bao gồm các sản phẩm catalog được cung cấp và/hoặc bán cho nhiều khách hàng.
 • Các đối tượng TI được bồi thường nghĩa là Texas Instruments Incorporated, bao gồm các công ty con và công ty liên kết của Texas Instruments Incorporated, và từng nhân viên, giám đốc, viên chức, đại lý và người kế quyền của các công ty này. 
 • Bản đồ wafer nghĩa là một tài liệu dùng để phân biệt Sản phẩm khuôn với Khuôn không vượt qua kiểm thừ bằng đầu dò của TI cho một Sản phẩm wafer nhất định.
 • Sản phẩm wafer nghĩa là một wafer bán dẫn bao gồm nhiều Sản phẩm khuôn không có nấc và nhiều Khuôn không có nấc không vượt qua kiểm thử bằng đầu dò của TI. Để làm rõ, thuật ngữ "Sản phẩm wafer" không bao gồm Bản đồ wafer.

Bản chỉnh sửa 6.0 (06/2022)

Phụ lục A: Điều khoản bổ sung cho các giao dịch qua TI.com

Các điều khoản TI.com bổ sung 

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản bổ sung cho các giao dịch qua TI.com sau. Các điều khoản này có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về đơn hàng đặt qua TI.com, vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ của TI qua email hoặc số điện thoại được nêu ở đây.

Các điều khoản này áp dụng cho tất cả đơn hàng Bạn đặt qua TI.com và tất cả mặt hàng TI cung cấp cho Bạn qua TI.com ("Mặt hàng TI.com") và có mục đích để bổ sung cho Điều khoản bán hàng. Việc truy cập TI.com và/hoặc đặt hàng qua TI.com qua các phương pháp điện tử được gọi là "Giao dịch TI.com". Để tránh nghi ngờ, thực thể bên bán cho các Giao dịch TI.com là Texas Instruments Vietnam LLC.

Với mọi Giao dịch TI.com Bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản này cũng như Điều khoản Sử dụng, Chính sách Quyền riêng tưChính sách Cookie của TI và bất kỳ điều khoản, thông báo và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm liên kết kèm theo các Mặt hàng TI.com hoặc vật liệu liên quan. 

Bạn đồng ý rằng TI có thể nhận, sử dụng và/hoặc tiết lộ cho các bên thứ ba thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân đã được cung cấp (bao gồm thông tin thanh toán): (i) để xử lý (các) đơn hàng của Bạn cho các Giao dịch TI.com; (ii) để cho phép vận chuyển, giao hàng hoặc xử lý (các) giao dịch thanh toán; và (iii) để liên lạc về đơn hàng của Bạn và các Mặt hàng TI.com. Chính sách Quyền riêng tư của TI sẽ được áp dụng cho quá trình xử lý thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân Bạn cung cấp.

Nếu Bạn đang đặt hàng thay mặt cho một doanh nghiệp, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn đã được ủy quyền để chấp nhận các điều khỏa này cũng như Điều khoản bán hàng thay mặt cho doanh nghiệp. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ miễn trừ cho TI và các công ty con, viên chức, đại lý, nhân viên của TI khỏi các tổn hại và bồi thường trước bất kỳ khiếu nại, đơn kiện hoặc hành động nào do hành vi có lỗi của Bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến đơn hàng của Bạn, việc Bạn sử dụng TI.com hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản này hoặc Điều khoản bán hàng, bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, bồi thường, đơn kiện, phán quyết, chi phí kiện tụng và phí luật sư.

1. Giá, chi phí, trình trạng sẵn có và lập hóa đơn TI.com. 

Giá chỉ dành cho các Mặt hàng TI.com và không bao gồm các loại thuế giao dịch (chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng, thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế tiêu thụ, thuế bán hàng), phí vận chuyển, cước vận chuyển, thuế hải quan hoặc các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí đóng gói và dán nhãn đặc biệt cho các Mặt hàng TI.com, giấy phép, chứng chỉ, đăng ký và khai báo hải quan (gọi chung là "Chi phí bổ sung"). Bạn chịu trách nhiệm cho mọi Chi phí bổ sung. 

TI không thể xác nhận chi phí hoặc tình trạng còn hàng của một Mặt hàng TI.com hoặc Chi phí bổ sung cho đến khi Bạn đặt hàng, nhưng trước khi TI chấp nhận đơn hàng của Bạn (như được mô tả trong Mục 1 của Điều khoản bán hàng). Bất kể các nỗ lực của TI, một số ít các Mặt hàng TI.com có thể được định giá sai và/hoặc Chi phí bổ sung có thể được tính toán sai. Nếu (i) giá chính xác của một Mặt hàng TI.com cao hơn giá hiển thị trên TI.com tại thời điểm Bạn đặt hàng, hoặc Mặt hàng TI.com không có sẵn để vận chuyển ngay lập tức, hoặc (ii) Chi phí bổ sung đúng cao hơn Chi phí bổ sung hiển thị trên TI.com tại thời điểm Bạn đặt hàng, TI có thể, với quyền tự quyết định, liên lạc với Bạn để được hướng dẫn trước khi vận chuyển đơn hàng của Bạn, hoặc từ chối và hủy đơn hàng của Bạn, đồng thời thông báo cho Bạn về việc từ chối và hủy này. Thông tin về sản phẩm, giá và tình trạng còn hàng của các Mặt hàng TI.com có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào trước khi chấp nhận đơn hàng của Bạn mà không có thông báo trước.

Mức giá cuối cùng của Mặt hàng TI.com, Chi phí bổ sung cùng chi tiết về vận chuyển và giao hàng sẽ xuất hiện trên hóa đơn tài chính cho đơn hàng của Bạn ("Hóa đơn tài chính"). Hóa đơn này sẽ được cung cấp ngay trước khi bắt đầu vận chuyển hàng. Bạn có thể truy cập Hóa đơn tài chính của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản MyTI và xem lịch sử đơn hàng của mình, hoặc nếu Bạn đặt hàng với tư cách là khách, bằng cách yêu cầu cung cấp bản sao Hóa đơn tài chính từ Trung tâm hỗ trợ TI. Nếu Bạn quyết định thanh toán cho đơn hàng của mình bằng cách sử dụng hạn mức tín dụng, Bạn có thể truy cập Hóa đơn tài chính của mình thông qua bên cung cấp hạn mức tín dụng.

2.  Vận chuyển và giao hàng TI.com. 

Trừ khi TI thông báo khác cho Bạn trước, các lô hàng sẽ được vận chuyển tới điểm đến được nêu tên trong đơn hàng của Bạn theo các điều khoản vận chuyển trong hướng dẫn vận chuyển của đơn hàng.

Qua việc đặt hàng, Bạn ủy quyền cho mỗi nhà cung cấp mà TI có thể lựa chọn để vận chuyển các Mặt hàng TI.com thanh toán các Chi phí bổ sung cho các cơ quan chính phủ thay mặt cho Bạn khi áp dụng. Các Chi phí bổ sung có thể được tính phí trực tiếp cho Bạn và không được bao gồm trong giá có trong đơn hàng của Bạn.

3. Trả hàng và hoàn tiền

Ngoại trừ và trong phạm vi được yêu cầu rõ ràng bởi luật áp dụng, hoặc nếu được quy định khác đi trong các điều khoản này, TI không hoàn tiền, trả hàng hay đổi hàng. Mọi khoản hoàn tiền đều sẽ được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày TI thu hồi được Mặt hàng. Không hoàn tiền cho bưu phí, chi phí đóng gói hoặc Chi phí bổ sung trừ khi được luật áp dụng yêu cầu. 

4. Các điều khoản Thanh toán của TI.com.

Trừ khi được Bạn và TI đồng ý khác bằng văn bản, mọi khoản thanh toán áp dụng phải được thực hiện đầy đủ trước ngày vận chuyển các Mặt hàng TI.com. TI có thể ủy quyền trước xấp xỉ toàn bộ khoản tiền cho đơn hàng với bên cung cấp tín dụng hoặc ghi nợ của Bạn tại thời điểm Bạn đặt hàng. Điều này có thể tác động đến hạn mức tín dụng khả dụng của Bạn. Qua việc xác nhận đơn hàng của Bạn vào cuối quy trình thanh toán, Bạn đồng ý chấp nhận và thanh toán cho các Mặt hàng TI.com cũng như các Chi phí bổ sung. Thông thường, Bạn sẽ không bị tính phí cho đơn hàng của mình cho đến khi đơn hàng được vận chuyển; tuy nhiên, Bạn có thể bị tính phí vào thời điểm đặt hàng tùy theo phương thức thanh toán Bạn chọn.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn có quyền sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán nào khác Bạn cung cấp, và tất cả thông tin thanh toán Bạn cung cấp cho TI là đúng sự thật và chính xác. TI có thể yêu cầu thông tin hoặc xác thực bổ sung trước khi chấp thuận bất kỳ đơn hàng nào

5. Luật điều chỉnh và Giải quyết Tranh chấp.

Hợp đồng liên quan đến các Giao dịch TI.com này được điều chỉnh bởi luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên liên quan đến việc thực hiện hoặc lập hóa đơn theo hợp đồng này, trước khi bắt đầu bất kỳ thủ tục tố tụng nào, các bên sẽ nhanh chóng nỗ lực với thiện chí để đạt được giải pháp thông qua đàm phán. Mọi tranh luận và tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này mà không thể được hòa giải bởi các bên trong vòng sáu mươi (60) ngày sẽ phải tuân theo thủ tục trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sau khi được một trong hai bên đăng ký. Bằng văn bản này, các bên đồng ý rằng mọi tranh luận và tranh chấp sẽ được chuyển đến và giải quyết sau cùng bởi trọng tài tại VIAC theo các quy tắc trọng tài của VIAC có hiệu lực vào ngày diễn ra quá trình giải quyết bằng trọng tài. Địa điểm giải quyết bằng trọng tài sẽ là [Thành phố Hồ Chí Minh], Việt Nam. Số lượng trọng tài sẽ là ba (3). Ngôn ngữ được sử dụng cho quá trình giải quyết bằng trọng tài sẽ là tiếng Anh. Phán quyết của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc đối với cả hai bên. Trừ khi trong phạm vi phán quyết của tòa án thừa nhận quyết định của trọng tài và mọi cưỡng chế sau đó yêu cầu phải tiết lộ, mọi vấn đề liên quan đến quá trình giải quyết bằng trọng tài, bao gồm phán quyết của trọng tài, sẽ được giữ bí mật.

Hợp đồng này được viết và thực thi bằng các ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, và tiếng Anh sẽ được ưu tiên trong trường hợp có bất kỳ điểm không nhất quán nào giữa hai ngôn ngữ.

6. Sử dụng Mã giảm giá ở TI.com.

Với quyền quyết định của TI, TI có thể cung cấp Mã giảm giá cho Bạn. Để sử dụng mã giảm giá, Bạn có thể nhập mã giảm giá ở khu vực được cung cấp và, nếu mã giảm giá là hợp lệ, khoản tiết kiệm được sẽ xuất hiện khi thanh toán. Nếu mã giảm giá không được nhập vào thời điểm mua hàng, mã giảm giá sẽ không được công nhận. Mã giảm giá không thể được quy đổi thành tiền mặt hoặc các khoản tương đương với tiền mặt. Mã giảm giá không thể được sử dụng để điều chỉnh các đơn hàng trong quá khứ và không thể chuyển giao, không được bán lại và không thể kết hợp với bất kỳ ưu đãi, khuyến mãi, mã giảm giá hoặc chiết khấu nào khác. 

7. Tính tách rời. 

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc bất kỳ phần nào của điều khoản nào trong Điều khoản bán hàng và các phụ lục, hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản này cho bất kỳ người nào hoặc tình huống nào được một tòa án có thẩm quyền xác định là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể được thực thi, phần còn lại của điều khoản đó và các điều khoản còn lại trong Điều khoản bán hàng cùng các phụ lục, cũng như việc áp dụng điều khoản hoặc thành phần của điều khoản được xác định là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể được thực thi cho những người hoặc tình huống khác với những người hoặc tình huống mà điều khoản hoặc phần của điều khoản đó được xem là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể được thực thi, sẽ không bị ảnh hưởng vì điều này.

Phụ lục B: Thông báo theo quy định cho các Bộ công cụ đánh giá

1. Hoa Kỳ

Thông báo có thể áp dụng cho các Bộ công cụ đánh giá không được FCC phê duyệt:

THÔNG BÁO FCC: Bộ công cụ này được thiết kế để cho phép các nhà phát triển sản phẩm đánh giá các linh kiện điện tử, mạch điện hoặc phần mềm liên kết với bộ công cụ để xác định có nên tích hợp các bộ phận này vào một sản phẩm hoàn thiện hay không và để nhà phát triển phần mềm viết các ứng dụng phần mềm để sử dụng với sản phẩm cuối. Bộ công cụ này không phải là một sản phẩm hoàn thiện và khi đã được lắp ráp thì không được phép bán lại hoặc tiếp thị trừ khi đã nhận được tất cả giấy phép thiết bị FCC từ trước. Quá trình vận hành sẽ phụ thuộc vào tình trạng mà sản phẩm này sẽ không tạo can nhiễu có hại đến các trạm vô tuyến được cấp phép và sản phẩm này sẽ không chấp nhận các can nhiễu có hại. Trừ khi bộ công cụ đã lắp ráp được thiết kế để vận hành theo phần 15, phần 18 hoặc phần 95 của chương này, người vận hành bộ công cụ phải vận hành dưới thẩm quyền của một người giữ giấy phép FCC hoặc phải có được giấy phép thí nghiệm theo phần 5 của chương này. 3.1.2 

Đối với các Bộ công cụ đánh giá được chú thích là Tuân thủ Phần 15 của FCC – ỦY BAN THÔNG TIN LIÊN LẠC LIÊN BANG:

CẢNH BÁO

Thiết bị này tuân thủ phần 15 của các Quy tắc FCC. Việc vận hành phụ thuộc vào hai tình trạng sau: (1) Thiết bị này không được tạo can nhiễu có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận mọi can nhiễu nhận được, bao gồm can nhiễu có thể gây nên vận hành không mong muốn.

Các thay đổi hoặc điều chỉnh không được chấp thuận rõ ràng bởi bên chịu trách nhiệm tuân thủ có thể làm vô hiệu thẩm quyền của người dùng để vận hành thiết bị.

Tuyên bố về can nhiễu của FCC đối với các Bộ công cụ đánh giá Class A

GHI CHÚ Thiết bị này đã được kiểm thử và xác định là tuân thủ các giới hạn dành cho một thiết bị kỹ thuật số Class A, căn cứ theo phần 15 của các Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp biện pháp bảo vệ hợp lý trước các can nhiễu có hại khi thiết bị được vận hành trong môi trường thương mại. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được cài đặt và sử dụng theo hướng dẫn sử dụng, có thể gây can nhiễu có hại cho giao tiếp vô tuyến. Việc vận hành thiết bị này trong khu dân cứ có khả năng sẽ gây can nhiễu có hại và trong trường hợp đó, người dùng sẽ được yêu cầu phải hiệu chỉnh can nhiễu bằng chi phí của mình. 

Tuyên bố về can nhiễu của FCC đối với các Bộ công cụ đánh giá Class B

GHI CHÚ Thiết bị này đã được kiểm thử và xác định là tuân thủ các giới hạn dành cho một thiết bị kỹ thuật số Class B, căn cứ theo phần 15 của các Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp biện pháp bảo vệ hợp lý trước các can nhiễu có hại khi lắp đặt trong môi trường dân cư. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được cài đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây can nhiễu có hại cho giao tiếp vô tuyến. Tuy nhiên, không có đảm bảo rằng can nhiễu sẽ không xảy ra trong một môi trường lắp đặt nhất định. Nếu thiết bị này gây can nhiễu có hại đến việc nhận tín hiệu vô tuyến hoặc truyền hình (có thể xác định bằng cách tắt và mở thiết bị), người dùng được khuyến khích hiệu chỉnh can nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

 • Định hướng lại hoặc thay đổi vị trí ăng-ten thu sóng.
 • Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu.
 • Kết nối thiết bị đến một ở cắm ở một mạch điện khác với mạch điện mà bộ thu đang kết nối.
 • Tham khảo với người bán hoặc một kỹ thuật viên về sóng vô tuyến/truyền hình có kinh nghiệm để được giúp đỡ.

 

2. Canada. Đối với các Bộ công cụ đánh giá có Chứng chỉ tuân thủ RSS-210 liên quan đến các bộ công cụ đánh giá bao gồm máy phát vô tuyến của cơ quan Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada (ISED): 

Thiết bị này tuân thủ (các) RSS miễn giấy phép của ISED. Việc vận hành phụ thuộc vào hai tình trạng sau: (1) thiết bị này không được tạo can nhiễu có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận mọi can nhiễu, bao gồm can nhiễu có thể khiến thiết bị vận hành không như mong muốn. 

Concernant les ensembles d’évaluation (Evaluation Kits) avec appareils radio:

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Đối với các Bộ công cụ đánh giá bao gồm ăng-ten có thể tháo rời:

Theo các quy định của ISED, máy phát vô tuyến này chỉ có thể vận hành bằng cách sử dụng một loại ăng-ten và độ lợi tối đa (hoặc thấp hơn) được ISED phê duyệt cho máy phát. Để giảm can nhiễu vô tuyến tiềm tàng đến người dùng khác, loại ăng-ten và độ lợi của ăng-ten phải được chọn để công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (e.i.r.p.) không vượt quá mức cần thiết để giao tiếp thành công. Máy phát vô tuyến đã được ISED phê duyệt để vận hành với các loại ăng-ten được lập danh sách trong hướng dẫn người dùng, với độ lợi tối đa được phép và trở kháng ăng-ten cần thiết cho mỗi loại ăng-ten được biểu thị. Các loại ăng-ten không bao gồm trong danh sách này, có độ lợi lớn hơn độ lợi tối đa được biểu thị cho loại ăng-ten đó, bị nghiêm cấm sử dụng với thiết bị này.

Concernant les ensembles d’évaluation (Evaluation Kits) avec antennes détachables: 

Conformément à la réglementation d’ISDE, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par ISDE. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante. Le présent émetteur radio a été approuvé par ISDE pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés dans le manuel d’usage et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

3. Nhật Bản.

Thông báo cho các Bộ công cụ đánh giá được vận chuyển đến Nhật Bản: Vui lòng xem 日本国内に輸入される評価用キット、ボードについては、次のサイトをご覧ください。

Người dùng chịu trách nhiệm tuân thủ với các yêu cầu pháp lý của Nhật bản để sử dụng Bộ công cụ đánh giá theo các luật Nhật Bản có thể áp dụng, bao gồm Luật vô tuyến Nhật Bản và Đạo luật về thiết bị điện tử và an toàn vật liệu. 

Thông báo cho người dùng Bộ công cụ đánh giá được xem là "Sản phẩm tần số vô tuyến" ở Nhật Bản: Các Bộ công cụ đánh giá được đưa vào Nhật Bản có thể không được chứng nhận bởi TI là tuân thủ các Quy định về kỹ thuật của Luật vô tuyến Nhật Bản. Nếu người dùng sử dụng Bộ công cụ đánh giá ở Nhật Bản, không được chứng nhận tuân thủ các Quy định về kỹ thuật của Luật vô tuyến Nhật Bản, người dùng được yêu cầu phải thực hiện theo các hướng dẫn được ban hành bởi Luật vô tuyến Nhật Bản, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hướng dẫn bên dưới liên quan đến các Bộ công cụ đánh giá (để tránh nghi ngờ, các hướng dẫn này chỉ được nêu vì mục đích tiện lợi và người dùng cần phải xác minh):

1. Sử dụng các Bộ công cụ đánh giá trong một phòng được che chắn hoặc bất kỳ cơ sở kiểm thử nào được xác định trong thông báo số 173 của Bộ Nội vụ và Truyền thông vào ngày 28 tháng 3 năm 2006, dựa trên Tiểu mục 1.1 của Điều 6 của Bộ quy tắc thực thi Luật vô tuyến Nhật Bản,

2. Sử dụng Bộ công cụ đánh giá chỉ sau khi người dùng nhận được giấy phép của Trạm vô tuyến thử nghiệm như được Luật vô tuyến Nhật Bản cung cấp liên quan đến các Bộ công cụ đánh giá, hoặc

3. Sử dụng Bộ công cụ đánh giá chỉ sau khi người dùng nhận được Chứng chỉ Tuân thủ các Quy định về kỹ thuật như được Luật vô tuyến Nhật Bản cung cấp liên quan đến các Bộ công cụ đánh giá. Đồng thời, không chuyển giao các Bộ công cụ đánh giá, trừ khi người dùng cũng cung cấp thông báo này cho người được chuyển giao. Vui lòng lưu ý rằng nếu người dùng không tuân theo hướng dẫn ở trên, người dùng sẽ phải chịu các hình phạt từ Luật vô tuyến Nhật Bản.

【無線電波を送信する製品の開発キットをお使いになる際の注意事項】 開発キットの中には技 術基準適合証明を受けて いないものがあります。 技術適合証明を受けていないもののご使用に 際しては、電波法遵守のため、以下のいずれかの 措置を取っていただく必要がありますのでご 注意ください。 

1. 電波法施行規則第6条第1項第1号に基づく平成18年3月28日総務省告示第173号で定められた 電波暗室等の試験設備でご使用 いただく。

2. 実験局の免許を取得後ご使用いただく。

3. 技術基準適合証明を取得後ご使用いただく。 

なお、本製品は、上記の「ご使用にあたっての注意」を譲渡先、移転先に通知しない限り、譲 渡、移転できないものとします。 上記を遵守頂けない場合は、電波法の罰則が適用される可能 性があることをご留意ください。 日本テキサス・イ ンスツルメンツ合同会社 東京都港区港南1 丁目2番70号 品川シーズンテラス

Thông báo về các Bộ công cụ đánh giá cho Truyền thông qua Đường dây Điện: 

Vui lòng xem 電力線搬送波通信についての開発キットをお使いになる際の注意事項については、次 のところをご覧ください。