SN74HC393A Dual 4-Bit Binary Counters | TI.com

SN74HC393A (ACTIVE) Dual 4-Bit Binary Counters

Dual 4-Bit Binary Counters - SN74HC393A